Kerkkantoor

INDEKS

1. Algemeen 5. Handleidings
Almanak Administrasie
Bankbesonderhede Diensverhoudinge
Deuroffers Rentmeesterskap
Eiendomsbelasting 6. Predikante
Sinodale Aandeel Belasting / Medies
2. Vorms VBO en Preke
Vorms (Finansiële State) Huweliksbevestigers
3. Amptenare Salarisse (Predikante)
Salarisse (Amptenare) Pensioen (Predikante)
Jeugwerkers PPF Nuusbriewe
4. Pro-forma kontrakte (predikante) Pro-forma kontrakte

NUUTSTE DOKUMENTE

1 Desember 2017: Omsendbriewe: Predikante, Pensioen, Amptenare en Jeug
23 Oktober 2017: Discovery se omsendbrief vir predikante: Medies 2018
12 November 2016: Nuwe vorm vir deuroffers Nuwe Deuroffervorm
6 November 2016: Huweliksbevestigers Persoonlik en binne drie dae

ALGEMEEN

1. ALGEMEEN


Almanakke en Skoolkwartale
Meegaande almanakke kan maklik vir ‘n gemeente se eie gebruik aangepas word. Dit bevat die skoolkwartale, vakansiedae en sinodale biddae en enkele belangrike sinodale vergaderings:

Jaar Almanak Almanak Biddae
2019 Word PDF PDF
2018 Word PDF PDF
2017 Word PDF
2016 Word

[1 Julie 2018 – Die almanak wat hier vir 2019 gegee word, is gegrond op die Departement van Onderwys in die Wes-Kaap se webblad en dit word deur skoolhoofde as die korrekte een beskou. Skakel na die Departement se webbladSkoolkwartale 2019]


Bankbesonderhede
Sinode se bankbesonderhede vanaf September 2016: Banknommers

Eiendomsbelasting
Inligting oor Eiendomsbelasting: Word of PDF
Skakel na die NPO webblad: NPO
Skakel na die SAID se EI1 en EI2 vorms: TEU

Sinodale Aandeel
Inligting oor Sinodale Aandeel en die Gemeenteondersteuningsfonds: PDF
Nuwe Vorm (met Nedbank se besonderhede) vir oorbetaling van sinodale aandeel: Excel of PDF
2018 se begrotingsbrief [Dit gee ‘n kort opsomming van gemeentes se finansies soos tot op 29 Februarie 2016. Die sinodale aandeel tabel vir 2018 en die sinodale begroting vir 2018 word op 2016 se geouditeerde finanasiële state bereken en word ook in hierdie brief verduidelik.] PDF

Terug na Inhoudsopgawe

2. VORMS

Finansiële State
Riglyn vir die voltooiing van die Finansiële State soos op 28 Februarie 2018: PDF
Voorblad vir die Finansiële State soos op 28 Februarie 2018: Word
Sinodale Aandeel Formule vir 2019 (01/03/2018-28/02/2019): PDF
Vorm vir Finansiële State soos op 28 Februarie 2018: Xlsx of PDF

Adresverandering (Huweliksbevestigers).
Gebruik meegaande vorm om die adresverandering in die Wes-Kaap aan te meld (Die vorm is in Engels, want die Departement werk net in Engels. Voltooi dit asseblief ook in Engels): Adresverandering

Aansoek om ‘n huweliksbevestiger te word:
Geordende predikante van die NG Kerk in die Wes-Kaap, wat in ‘n gemeente bevestig is (dit sluit dus proponente, teologiese studente en jeugwerkers uit) kan via die sinodale kantoor aansoek doen om as ‘n huweliksbevestiger aangestel te word. Gebruik meegaande vorm om in die Wes-Kaap aan te meld (Die vorm is in Engels, want die Departement werk net in Engels. Voltooi dit asseblief ook in Engels): Aansoekvorm

Deuroffers en sinodale aandeel
Nuwe Vorm (met Nedbank se besonderhede) vir oorbetaling van deuroffers en sinodale aandeel: Excel of PDF

Kerklike Statistiek soos op 28 Februarie 2017:
Voltooi die vorm asseblief direk op hierdie Webblad by Vorms: Kerklike Statistiek. Die skriba van die gemeente moet ingeteken wees om die vorm te kan wysig. Doen navraag by die Sinodale Kantoor

Sterftedekking
Keusevorm vir sterftedekking (predikante) vir 1 Maart 2017 tot 28 Februarie 2018: PDF

Terug na Inhoudsopgawe

3. AMPTENARE

Salarisse (Amptenare)
Salarisomsendbrief vir 1 Maart 2018 tot 28 Februarie 2019: Amptenare
Salarisomsendbrief vir 1 Maart 2017 tot 28 Februarie 2018: Amptenare
Salarisomsendbrief vir 1 Maart 2016 tot 28 Februarie 2017: Amptenare
Salarisomsendbrief vir 1 Maart 2015 tot 29 Februarie 2016: Amptenare

Terug na Inhoudsopgawe


Jeugwerkers
Salarisomsendbrief vir 1 Maart 2018 tot 28 Februarie 2019: Jeugwerkers

Terug na Inhoudsopgawe

4. PRO-FORMA KONTRAKTE

Kontak asseblief vir Kenny Raats (Bestuurder: Menslike Hulpbronne) indien u wysigings op die ooreenkomste wil aanbring om vir die betrokke gemeente se unieke omstandighede voorsiening maak: Mnr Kenny Raats – Telefoon: 021 957 7104
E-pos: kraats@kaapkerk.co.za

Pro-forma kontrak vir ‘n permanente onbepaalde termyn predikant: Permanent
Pro-forma kontrak vir ‘n vaste termyn predikant: Termyn
Pro-forma kontrak vir ‘n tentmaker predikant: Tentmaker

Terug na Inhoudsopgawe

5. HANDLEIDINGS


Handleiding vir Kerkkantoorpersoneel
Ds Mossie Mostert van die Sinode van Noord-Kaapland het ‘n omvattende handleiding vir Kerkkantoorpersoneel opgestel.
Lees of laai dit hier af: Handleiding

Riglyn vir die skryf van ‘n notule
Algemene riglyn vir die opstel van ‘n agenda en die skryf van ‘n notule: PDF

Riglyne vir sinodale verslae
Algemene riglyn vir die formatering van sinodale verslae: PDF
Spelreëls en ander konvensies vir gebruik in sinodale dokumentasie: PDF

Cillié en Bock: Handleiding en leidrade vir voornemende predikante van die VG en NG Kerk. Finansiële en Administratiewe sake: Kerklik en persoonlik
Hierdie handleiding dateer uit 2003. Dit is geskryf voor Facebook of Twitter bestaan het! Die inligting is dus verouderd en veral ten opsigte van huwelike, sinodale aandeel, belasting en finansiële state nie meer korrek nie. Die boek bevat egter kosbare raad veral ten opsigte van rentmeesterskap. Dit bly ‘n standaard werk. Predikante kan gerus steeds hierdeur blaai en dan die nuwe inligting elders op hierdie webwerf soek: PDF

Handleiding vir Huweliksbevestigers
Die Handleiding vir Huweliksbevestigers (Manual for Marriage Officers) kan hier afgelaai word: DHA_81

Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge in die NG Kerk 2010
Die Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge in die NG Kerk (2010 se weergawe) kan hier as ‘n PDF afgelaai word (3 MB): PDF
Indien iemand ‘n harde kopie (‘n boek) wil bestel, kan dit direk bestel word by NUMASA (083 445 0992) of per e-pos aan nic@numasa.co.za teen R120,00 per boek. Die koste van ‘n CD plus ‘n boek is R150,00.
Vir algemene navrae oor diensooreenkomste en personeelaangeleenthede kan die NG Kerk in SA se Bestuurder vir Menslike Hulpbronne(Kenny Raats) gekontak word by 021 957 7104 of deur ‘n e-pos. Klik hier: Kenny


Rentmeesterskap
Bybelse Vrygewigheid is ‘n webwerf wat preke, teksverse, aanhalings en riglyne oor rentmeesterskap bevat: Bybelsevrygewigheid

Ontwikkeling van ‘n finansiële bestuursplan vir gemeentes
Vraelys om ‘n gemeente te help om ‘n finansiële bestuursplan vir die gemeente te ontwikkel. Word of PDF

Terug na Inhoudsopgawe

6. PREDIKANTE


Belasting
Riglyn vir betaling van belasting vir 1 Maart 2018 tot 28 Februarie 2019: PDF
Riglyn vir berekening van belasting (LBS volgorde) vir predikante vir 2019: PDF
Riglyn vir betaling van belasting vir 1 Maart 2017 tot 28 Februarie 2018: PDF
Riglyn vir berekening van belasting (LBS volgorde) vir predikante vir 2018: PDF
Riglyn vir betaling van belasting vir 1 Maart 2016 tot 28 Februarie 2017: PDF
Riglyn vir berekening van belasting (LBS volgorde) vir predikante vir 2017: PDF

Terug na Inhoudsopgawe


Huweliksbevestigers

Adresverandering van ‘n huweliksbevestiger:
Huweliksbevestigers, wie se adres verander het, moet asseblief hulle sinodale kantoor laat weet sodat die sinodale kantoor die amptelike prosedure met die Departement van Binnelandse Sake kan afhandel: “It is required that the Department’s Head office be informed every time a Marriage Officer changes address and office of submission. Instruction to move the Marriage Officer’s file (which has the designation letter) has to come from us (Head Office).”
Gebruik meegaande vorm om die adresverandering in die Wes-Kaap aan te meld (Die vorm is in Engels, want die Departement werk net in Engels. Voltooi dit asseblief ook in Engels): Adresverandering

6 November 2016: Mnr David Msiza van die Departement van Binnelande Sake (Hoofkantoor) bevestig dat dit nou beleid is dat die huweliksbevestiger persoonlik ‘n huwelik moet registreer. Die huweliksbevestiger se duimafdruk word by die registrasie geneem om te bevestig dat dit inderdaad die betrokke huweliksbevestiger is. Die registrasie moet binne drie werksdae na die huweliksbevestiging gedoen word. ‘n Saterdagtroue, moet dus op die laaste teen die Woensdag geregistreer wees. Huweliksbevstigers moet seker maak dat hulle dagboeke ‘n opening vir beide die huwelik en die registrasie daarvan (binne drie werksdae) het. [Moenie aanbied om ‘n huwelik op ‘n Saterdag te bevestig as jy die Maandag met vakansie wil vertrek nie!]

Omsendbrief 10 van die Departement van Binnelandse Sake: Huweliksbevestigers moet asseblief deeglik kennis neem van die Departement van Binnelandse Sake se Omsendbrief 10 van 18 Desember 2013. Lees dit direk op die Departement se webblad of laai ‘n oorgetikte kopie hier af: Circular 10
Klik hier vir ‘n direkte skakel na die Departement van Binnelandse Sake: DHA Notices

Predikante wat begeer om ‘n huweliksbevestiger te word:
Geordende predikante van die NG Kerk in die Wes-Kaap, wat in ‘n gemeente bevestig is (dit sluit dus proponente, teologiese studente en jeugwerkers uit) kan via die sinodale kantoor aansoek doen om as ‘n huweliksbevestiger aangestel te word. Die proses duur tans tussen ses maande en ‘n jaar of twee. Gebruik meegaande vorm om in die Wes-Kaap aan te meld (Die vorm is in Engels, want die Departement werk net in Engels. Voltooi dit asseblief ook in Engels): Aansoekvorm

Handleiding vir Huweliksbevestigers
Voornemende huweliksbevestigers moet die Handleiding vir Huweliksbevestigers (Manual for Marriage Officers) deeglik bestudeer. Die slaagpunt in die toelatingseksamen is 75%. Die handleiding kan hier afgelaai word: DHA_81

21 Januarie 2014: Huweliksbevestigers word daaraan herinner dat ‘n huwelik binne drie dae na die bevestiging by die Departement van Binnelandse Sake geregistreer moet word. Die Departement se kennisgewing kan hier afgelaai word. DHA 13/3/6/1

Terug na Inhoudsopgawe


Medies
Nuwe vorms vir 2018:
Discovery se omsendbrief aan lede vir 2018: PDF
Keusevorm om lid se keuse vir 2018 aan te dui: Vorm
Sakrekenaar om lid se premie vir 2018 te bereken: XLSM
Vorige jare se omsendbriewe:
Discovery se omsendbrief aan lede vir 2017: PDF
Discovery se omsendbrief aan lede vir 2016: PDF
Discovery se omsendbrief aan lede vir 2015: PDF
Discovery se omsendbrief aan lede vir 2014: PDF

Terug na Inhoudsopgawe


Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO)
VBO-boekie vir 2018: PDF
VBO-boekie vir 2017: PDF
VBO-boekie vir 2016: PDF
VBO-boekie vir 2015: PDF
VBO-boekie vir 2014: PDF
VBO-boekie vir 2013: PDF

Preke
The Calvin Institute of Christian Worship, along with hymnary.org and CCEL (Christian Classics Ethereal Library), has been working on a new website, PreachingandWorship.org.  PreachingandWorship.org is a search engine where you can find curated resources for preaching and worship planning.


Salarisse (Predikante)
Salarisomsendbrief vir 1 Maart 2018 tot 28 Februarie 2019: Opsom of Volledig
Omsendbrief met 2019 se Vervoertabel:  PDF
Salarisomsendbrief vir 1 Maart 2017 tot 28 Februarie 2018: Opsom of Volledig
Salarisomsendbrief vir 1 Maart 2016 tot 28 Februarie 2017: Opsom of Volledig
Salarisomsendbrief vir 1 Maart 2015 tot 29 Februarie 2016: Opsom of Volledig
Salarisomsendbrief vir 1 Maart 2014 tot 28 Februarie 2015: Opsom of Volledig

Terug na Inhoudsopgawe


Pensioen (Predikante)
Pensioenfondsomsendbrief vir 1 Maart 2018 tot 28 Februarie 2019: PDF
Keusevorm vir sterftedekking vir 1 Maart 2018 tot 28 Februarie 2019: PDF
Pensioenfondsomsendbrief vir 1 Maart 2017 tot 28 Februarie 2018: PDF
Pensioenfondsomsendbrief vir 1 Maart 2016 tot 28 Februarie 2017: PDF
Pensioenfondsomsendbrief vir 1 Maart 2014 tot 28 Februarie 2015: PDF

PPF Nuusbriewe
Predikante Pensioenfonds Nuusbrief van 2016: PDF
Predikante Pensioenfonds Nuusbrief van 2015: PDF
Predikante Pensioenfonds Nuusbrief van 2014: PDF
Predikante Pensioenfonds Nuusbrief van 2013:PDF

Terug na Inhoudsopgawe